Login

Username:


Password:Solar Terrestrial Data

SFI: 69 SN: 0
A-Index: 6 K-Index: 1
Updated: 04 Jul 2020 2035 GMT

AddThis Feed Button AddThis Feed Button RSS DX-Calendar RSS DX-Calendar


Google+

VU7RI

19.10.2019-31.10.2019
DXCC: Lakshadweep Island
Zone: 22

Lakshadweep Island (AS-011) by Sree/VU2OB, Shabu/M0KRI/VU2CAC, Samson/VU3XTG, Samson/VU3XTG and possibly others. QSL via M0KRI.

Cluster spots